ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದ

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದ

  1. ಅನನುಭವಿಯಾದ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ