ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಸಿಗದ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಸಿಗದ

  1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಸಿಗದ

  1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ