ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆಚ್ಚಾಗಿ

  1. ಬಹುವಾಗಿ, ಅತಿಶಯವಾಗಿ, ತುಂಬಾ, ಮಿತಿಮೀರಿ
    ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ