ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆಕ್ಕತ್ತು

  1. ಕತ್ತಿನ ಹಿಂಭಾಗ,ಹಿಂಗತ್ತು,ಹೆಡಕು
    ಹೆಕ್ಕತ್ತು ನೋಯುತ್ತಿದೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆಕ್ಕತ್ತು

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ