ಹುರುಳಿಲ್ಲದ ಮಾತು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುರುಳಿಲ್ಲದ ಮಾತು

  1. ಹೆಡ್ಡುಮಾತು
    _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English:
  1. twaddle, en: twaddle
  2. gibberish, en:gibberish

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುರುಳಿಲ್ಲದ ಮಾತು

  1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುರುಳಿಲ್ಲದ ಮಾತು

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ