ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುರಿದುಂಬು

  1. ಕಡಂಗು
    ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ