ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುರಿದುಂಬು

  1. ಕಡಂಗು
    ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ