ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುರಿಕಾಯಿಸು

  1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ