ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುಟ್ಟುಹಾಕು

  1. (ದೋಣಿ)ಹುಟ್ಟುಗಳಿಂದ ನಡೆಸು
    __________________
    _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುಟ್ಟುಹಾಕು

  1. ____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುಟ್ಟುಹಾಕು

  1. __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುಟ್ಟುಹಾಕು

  1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ