ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುಕುಮ್‌ಕೊಡು

  1. ಆಜ್ಞೆಮಾಡು,ಕಟ್ಟಳೆಮಾಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ