ಹೆಸರುಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿರಿಯೂರು

  1. ಬೆಂಗಳೂರೆಂಬ ಹಿರಿಯೂರು, ಇರುಳಿನಲ್ಲೂ ನಡುಹಗಲಿನಂತೆ ಬೆಳಗುವುದನ್ನು ಕಂಡ ಅವರಿಗೆ ಮಾತೆ ಬರದಂತಾಯಿತು.
    ________________

ನುಡಿಮಾರ್ಪು

ಸಂಪಾದಿಸಿ