ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿತಕರವಾದ

  1. ಉಲ್ಲಾಸಯುಕ್ತ
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ