ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಡಿದಿರು

  1. (ಭೂತ,ಪಿಶಾಚಿ)ಮೈಮೇಲೆ ಬರು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ