ಹಿಂದೆ ಬೀಳುವುದು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಂದೆ ಬೀಳುವುದು

  1. ಅಪಸರಣ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ