ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಂದೆ ಬೀಳು

  1. ಹಿಂದೆನಿಲ್ಲು
    ___________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ