ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಂದೆಸರಿ

  1. _________________
    _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English:
  1. recede, en:recede
  2. regress, en:regress

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಂದೆಸರಿ

  1. _____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಂದೆಸರಿ

  1. _____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಂದೆಸರಿ

  1. ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ