ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಂದುಗಳೆ

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ