ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆ

  1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ