ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆ

  1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ