ಹಿಂದಕ್ಕೆ ದೂರಸರಿ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಂದಕ್ಕೆ ದೂರಸರಿ

  1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ