ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಂಡುಗೊಳ್

  1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ