ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಾಳು ಮಾಡು

  1. ___________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಾಳು ಮಾಡು

  1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ