ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಾಳುಬಿದ್ದ

  1. ಹಾಳುಬಿದ್ದ ಮನೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಾಳುಬಿದ್ದ

  1. ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಾಳುಬಿದ್ದ

  1. ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಾಳುಬಿದ್ದ

  1. ____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ