ಹೆಸರುಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಾರುವಂಜಿಕೆ

  1. ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಹೆದರುವುದು
    ______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪು

ಸಂಪಾದಿಸಿ