ಹೆಸರುಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಾರಾಟದಂಜಿಕೆ

  1. ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಹೆದರುವುದು
    ______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪು

ಸಂಪಾದಿಸಿ