ಹಾರದಂತೆ ನಿಷೇಧಿಸು

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಾರದಂತೆ ನಿಷೇಧಿಸು

  1. (ವಿಮಾನ ಹಾರದಂತೆ ನಿಷೇಧಿಸು)

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ