ಮುಖ್ಯ ಮೆನು ತೆರೆ

ಪರಿವಿಡಿ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಾಯಾಗಿರು

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಾಯಾಗಿರು

  1. ಆನಂದದಲ್ಲಿರು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ