ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ

  1. ಕೈಬರಹ,ಬರವಣಿಗೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ