ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ

  1. ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ