ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹತ್ತಿರಬರು

  1. ಬಳಿಸಾರು,ಸಮೀಪಿಸು
    ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ