ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಣ ತೊಡಗಿಸು

  1. ಹಣ ಹಾಕು,ಹಣ ಹೂಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ