ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಣ್ಣಿನ ಮೆದುಭಾಗ

  1. ತಿರುಳು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ