ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಡಗುಕಟ್ಟೆ

  1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಡಗುಕಟ್ಟೆ

  1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಡಗುಕಟ್ಟೆ

  1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಡಗುಕಟ್ಟೆ

  1. ಹಡಗು ನಿಲ್ಲುವ ಸ್ಥಳ,ಬಂದರು
    __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ