ಹಡಗಿನ ಅರೆ

  1. ಮೇಲಿನ ಅರೆ, ಕೆಳಗಿನ ಅರೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ