ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಕ್ಕಿಯ ಪುಕ್ಕ

  1. ತುಪ್ಪಟ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ