ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳು

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳು

  1. ಜಯಿಸು,ಸೋಲಿಸು
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ