ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥನಾಗು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥನಾಗು

  1. ಮೃತನಾಗು,ದಿವಂಗತನಾಗು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ