ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸ್ಪಷ್ಟವಾದುದು

  1. ಬಯಲು,ವ್ಯಕ್ತವಾದುದು
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ