ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸ್ಪರ್ಧೆಮಾಡು

  1. ಆಡು,ಆಟವಾಡು,ಕ್ರೀಡಿಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ