ಸ್ಪರ್ಧಿಸು

  1. ಸೆಣಸು
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ