ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸ್ತಂಭೀಭೂತ

  1. ಬೆರಗಾದ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ