ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳೆದಿರುವ

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳೆದಿರುವ

  1. ಪೈರು ಬೆಳೆದಿರುವ,ಹಚ್ಚನೆಯ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ