ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೈನ್ಯದ ತುಕಡಿ

  1. ಸೈನ್ಯದಳ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ