ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೈನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ

  1. ಕವಾಯತು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ