ಸೇರ್ಕೆಗೊಳ್ಳು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೇರ್ಕೆಗೊಳ್ಳು

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ