ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೇರುವೆಗೆಯ್

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ