ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೇರಿಸಿಕೊ

  1. ಒಳಗೊಳ್ಳು,ತೊಡಗಿಸು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ