ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೇದೆವುಗು

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ