ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೇದೆಗಿಡು

  1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ