ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೇಡುಂಗೊಳ್

  1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ