ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವುದು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವುದು

  1. ಬಂಧನ,ದಸ್ತಗಿರಿ,ಕೈದು
  2. ಕಯ್ಸೆರೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ