ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೆರೆಹಿಡಿ

  1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English:
  1. imprison, en:imprison
  2. apprehend, en: apprehend

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೆರೆಹಿಡಿ

  1. ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಮೂವರನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೆರೆಹಿಡಿ

  1. _____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೆರೆಹಿಡಿ

  1. _____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೆರೆಹಿಡಿ

  1. ______________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೆರೆಹಿಡಿ

  1. _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ