ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೆರೆಹಿಡಿ

  1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English:
  1. imprison, en:imprison
  2. apprehend, en: apprehend

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೆರೆಹಿಡಿ

  1. ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಮೂವರನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೆರೆಹಿಡಿ

  1. _____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೆರೆಹಿಡಿ

  1. _____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೆರೆಹಿಡಿ

  1. ______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೆರೆಹಿಡಿ

  1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ